مطالب آموزشي 2-96

خانم دکتر محسن پور

مراقبت تکنولوژي جراحي توراکس  مراقبت تکنولوژي جراحي گوارش و غدد
جلسه اول  جلسه اول
جلسه دوم جلسه دوم
 جلسه سوم  جلسه سوم
جلسه چهارم