ارتباط با ما

 

    

کارشناسان گروه:

سرکار خانم شريف نيا داخلي 250

جناب آقاي ذکا داخلي 260

     
         
 

شماره تماس گروه:

38591511-13


شماره فکس:

38597313

پيش شماره مشهد: 051

     
         
 

 آدرس:

مشهد، چهارراه دکتري، خيابان ابن سينا، دانشکده ي پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، اتاق اساتيد، طبقه دوم، دفتر گروه اتاق عمل و هوشبري