تشکيل جلسه گروه اتاق عمل و هوشبري در پايان نيمسال اول 97-96

جلسه ي گروه اتاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي مشهد با حضور همه ي اعضاي گروه در تاريخ 21 دي ماه 1396 تشکيل شد. در اين جلسه که به رياست جناب آقاي نوروزي مدير محترم گروه اتاق عمل و هوشبري تشکيل شد، در مورد برنامه ي کارآموزي ها و دروس تئوري ترم آينده و برگزاري منظم امتحانات و ثبت نمرات و مسائل آموزشي گروه و دانشجويان گفتگو شد.