اطلاعيه دوم در خصوص درخواست هاي گروه بندي ترم آينده

دانشجوياني که براي گروه بندي کارآموزي ترم آينده پيشنهاد يا درخواستي دارند شخصا در تاريخ يکم تا سوم بهمن ماه ساعت 12-2 به اتاق آقاي نوروزي مراجعه و درخواست خود را بنويسند. به درخواست هايي که خارج از تاريخ اعلام شده و به صورت پراکنده انجام شده باشد توجه نخواهد شد. درخواست دانشجويان بايد فردي باشد و هر فرد فقط براي خودش پيشنهاد ارائه دهد. پيشنهاد هاي دسته جمعي و نيابتي مورد توجه قرار نمي گيرد. ملاک برنامه ريزي و گروه بندي، برنامه ي ترم قبل است. دانشجوياني که در گروه هاي خود مشکلي ندارند نيازي نيست مراجعه کنند.