نهايي شدن برنامه کارآموزي هاي نيمسال دوم 97-1396

برنامه نهايي کارآموزي هاي نيمسال دوم 97-1396 به اداره ي آموزش و بيمارستان هاي محيط کارآموزي ها ارسال گرديد. اين برنامه که شنبه آينده با مهر "تاييد نهايي" در منوي "برنامه ي کلاس و کارآموزي ها" روي سايت قرار خواهد گرفت ملاک مراجعه ي دانشجويان به بخش ها خواهد بود و هر گونه جابه جايي در برنامه فقط با نامه کتبي مديرگروه امکان پذير خواهد بود.

اتاق عمل ترم 3

اتاق عمل ترم 5

اتاق عمل ترم 7

هوشبري ترم 6

هوشبري ترم 8