برگزاري جشن فارغ التحصيلي دانشجويان اتاق عمل

 جشن فارغ التحصيلي دانشجويان کارشناسي پيوسته و ناپيوسته اتاق عمل برگزار شد. در اين مراسم که 5 بهمن ماه در تالار ابن سينا برگزار شد 41 نفر از دانشجويان کارشناسي پيوسته و 17 نفر از دانشجويان کارشناسي ناپيوسته اتاق عمل لوح فراغت از تحصيل را دريافت و سوگند خدمت ياد کردند. مدير گروه و اعضاي گروه اتاق عمل کسب اين توفيق را به دانشجويان محترم تبريک گفته براي ايشان در تمامي مراحل زندگي آرزوي موفقيت دارند.