بازديد مديرگروه از کارآموزي اورژانس عدالتيان

جناب آقاي نوروزي مديرگروه محترم اتاق عمل و هوشبري از کارآموزي دانشجويان در بخش اورژانس عدالتيان بازديد کردند. در اين بازديد روند کارآموزي دانشجويان در اين بخش مورد بررسي قرار گرفت و در مورد شرايط آموزشي و امکانات آنجا مسائل بررسي شد.