اسامی اساتيد گروه

 

اساتيد گروه اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ترتيب حروف الفبا

   سرکار خانم دکتر فاطمه اسماعیل زاده
دکتری پرستاری  
مربی  
رزومه و برنامه هفتگي  
esmaeilzadehf2[at]mums.ac.ir  
تماس: دانشکده پرستاری و مامايی، داخلی 220
   جناب آقاي دکتر محمود بخشی
دکتری پرستاری  
استاديار  

رزومه و برنامه هفتگی

 

bakhshim881[at]mums.ac.ir

 
تماس: دانشکده پرستاري و مامايي، داخلی
   سرکار خانم فاطمه رجب ديزاوندی
کارشناس ارشد پرستاري
 
مربي  
رزومه و برنامه هفتگي
 
Rajabf881[at]mums.ac.ir  
تماس: دانشکده پرستاري و مامايي، داخلي 250
   سرکار خانم فريبا سلحشور
کارشناس ارشد پرستاری  
مربی  
رزومه و برنامه هفتگی
 
Salahshourf[at]mums.ac.ir  
تماس: دانشکده پرستاری و مامايی، داخلی 235
   سرکار خانم مريم شقايی فلاح
کارشناس ارشد پرستاری، دانشجوی دکتری پرستاری  
مربی  
رزومه و برنامه هفتگی  
shaghaeem[at]mums.ac.ir  
تماس: دانشکده پرستاری و مامايی، داخلی 235
   سرکار خانم دکتر مريم صالحيان
 دکتري پرستاري  
استاديار  
رزومه و برنامه هفتگی  
salehianM891[at]mums.ac.ir  
تماس: دانشکده پرستاري و مامايي، داخلي 235
  سرکار خانم دکتر محدثه محسن پور
 دکتری پرستاری
 
 استاديار  
 رزومه و برنامه هفتگی  
mohsenpourmh[at]mums.ac.ir  
 تماس: دانشکده پرستاری و مامايی، داخلی 250
  جناب آقای حجی محمد نوروزی
 کارشناس ارشد پرستاری
 
 مربی  
 رزومه و برنامه هفتگی
 
NoroziHM[at]mums.ac.ir  
  تماس: دانشکده پرستاری و مامايی، داخلی 249
   سرکار خانم دکتر نجمه وليزاده
دکتری پرستاری  
استاديار  
رزومه و برنامه هفتگي  
تماس: دانشکده پرستاری و مامايی، داخلی 235

 

 

 

 

  اساتید بازنشسته گروه اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ترتيب حروف الفبا
 
 

سرکار خانم منصوره ابراهیمی

کارشناس ارشد پرستاري

مربی - عضو هیات علمی

سال بازنشستگی : 1389

 
 

سرکار خانم عزت احتشام

کارشناس ارشد بیهوشی

مربی - غیر هیات علمی

سال بازنشستگی : 1394

 
 

جناب آقای علی استادی

کارشناس ارشد آناتومی

مربی - غیر هیات علمی

سال بازنشستگی : 1391

 
 

سرکار خانم فاطمه اسدی

کارشناس ارشد پرستاري

مربی - عضو هیات علمی

سال بازنشستگی : 1392

 
 

جناب آقای علی محمد حسن زاده

کارشناس ارشد بیهوشی

مربی - عضو هیات علمی

سال بازنشستگی : 1391

 
 

جناب آقای محمد حسین صابری افتخار

کارشناس ارشد بیهوشی

مربی - عضو هیات علمی

سال بازنشستگی : 1390

 
 

سرکار خانم بتول عبایی

کارشناس ارشد پرستاري

مربی - غیر هیات علمی

سال بازنشستگی : 1383

 
 

سرکار خانم پروانه غفاری

کارشناس ارشد پرستاري

مربی - عضو هیات علمی

سال بازنشستگی : 1385

 
 

سرکار خانم اعظم فاضل

کارشناس ارشد پرستاري

مربی - عضو هیات علمی

سال بازنشستگی : 1394

 
 

سرکار خانم زهره ملازاده یزدانی

کارشناس ارشد پرستاري

مربی - عضو هیات علمی

سال بازنشستگی : 1383

 
 

جناب آقای علی هادی

کارشناس ارشد بیهوشی

مربی - عضو هیات علمی

سال بازنشستگی : 1388