مدیران سابق و پیشکسوتان

       
    نام و نام خانوادگی سال شروع به کار سال پایان کار  
  جناب آقاي نوروزي 1394 تا کنون  
  سرکار خانم فاضل 1390 1394  
  سرکار خانم اسدي 1388 1390  
  سرکار خانم فاضل 1386 1388  
  جناب آقای هادي 1382 1386  

 

 

   
    نام و نام خانوادگی  
   سرکار خانم منصوره ابراهیمی  
   سرکار خانم عزت احتشام  
  جناب آقای علی استادی  
 

سرکار خانم فاطمه اسدی

 
  جناب آقای علی محمد حسن زاده  
  جناب آقای محمد حسین صابری افتخار  
  سرکار خانم بتول عبایی  
  سرکار خانم پروانه غفاری  
  سرکار خانم اعظم فاضل  
  سرکار خانم زهره ملازاده یزدانی  
  جناب آقای علی هادی