مقررات گروه

گروه اتاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي مشهد در راستاي ارتقاي فضاي آموزشي و باليني و در جهت حفظ منافع ذينفعان، اعم از دانشجويان، همکاران و بيماران گيرنده ي خدمات، براي هر يک از اعضاي گروه تکاليف و خط مشي هايي تعريف کرده است که در زير به تفکيک اعضاي گروه به آنها اشاره خواهد شد. اطلاع از اين قوانين آموزشي و پايبندي به آنها براي همه اعضا الزامي است.

 

قوانين مربوط به کارآموزي

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در واحدهاي كارآموزي و كارآموزي در عرصه با توجه به موارد زير انجام ميشود:

1-21 - رعايت اخلاق اسلامي و حرفه اي و حفظ شئون دانشجويي و حسن رابطه با بيماران و مراجعين و كاركنان واحد مربوط.

2-21- حضور مرتب و تمام وقت.

3-21- دقت و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط واحد مربوط.

4-21- افزايش مهارت و بهره گيري دانشجو از واحدهاي كارآموزي و كارآموزي درعرصه.

5-21- شركت در امتحانات پاياني واحدها و كسب نمره لازم.

غيبت در جلسات کارآموزي و کارورزی از يک دهم مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، در غیر این صورت، نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود. چنانچه دانشجو، بيش از يک دهم جلسات کارآموزي را به دليل موجه غيبت کند، واحد کارآموزي از انتخاب واحد وي حذف مي شود و چنانچه غيبت دانشجو غير موجه باشد، نمره دانشجو در آن واحد صفر منظور مي شود.

حداقل نمره قبولي در هر درس کارآموزي و کارورزي در عرصه 12 است.

دانشجويي كه در هر يك از دروس اجباري مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است . با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور ميشود.

آيين نامه تحصيل در دوره ي کارشناسي وزارت بهداشت را مي توانيد از اينجا ببينيد.


قوانين مربوط به کلاس هاي تئوري

ماده 15:

حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از چهار هفدهم، عملی و آزمایشگاهی از دو هفدهم و کارگاهی، کارآموزی و کارورزی از يک دهم مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، درغیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

 تبصره 1: غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15 در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخيص استاد مربوط موجه شناخته شود. نحوه ي برخورد با غيبت دانشجو (موجه يا غير موجه) بر عهده ي استاد و با تاييد دانشکده خواهد بود. 

تبصره 2: در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس، بیش از میزان تعیین شده در ماده 15 باشد ولی غیبت او به تشخیص دشوراي آموزشي دانشگاه، موجه تشخیص داده شود آن درس حذف می شود. دراین صورت رعایت حداقل 12 واحد در هر نیمسال براي دوره هاي روزانه کارشناسي الزامی نیست و نیمسال مذکور بعنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

 ماده 11:

غیبت غیرموجه در امتحان هر درس موجب گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می شود. در این صورت رعایت حداقل 8 واحد در هر نیمسال الزامی نیست، ولی نیمسال مذکور بعنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشي دانشکده / دانشگاه است.

ماده 20:

ارزیابی پیشرفت دانشجو بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکلیف درسی و نتایج امتحانات بین نیم سال و پایان نیم سال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

تبصره: برگزاری امتحان پایان نیم سال برای هر درس الزامی است.

ماده 21:

معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس بصورت عددی و بین صفر تا بیست تعیین می شود.

حداقل نمره قبولي در هر درس نظري و آزمايشگاهي 10 است.

دانشجويي كه در هر يك از دروس اجباري مردود شود، در اولين فرصت، ملزم به تكرار آن است . با اين حال نمرات كليه دروس اعم از قبولي و ردي در كارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه ميانگين نيمسال مربوط و ميانگين كل منظور ميشود.

آيين نامه تحصيل در دوره ي کارشناسي وزارت بهداشت را مي توانيد از اينجا ببينيد.

 

قوانين مربوط به دانشجويان دکتري

کليه دانشجويان دکتري که کارداني يا کارشناسي اتاق عمل و هوشبري داشته باشند و در دانشکده ي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي مشهد مشغول به تحصيل باشند مخاطب اين قسمت هستند.

  دانشجويان دکتراي گروه اتاق عمل و هوشبري همانند ساير دانشجويان دکتري وزارت بهداشت موظف به تدريس 3 واحد از دروس با صلاحديد مديرگروه هستند.

دانشجويان موظف هستند برنامه خود را ابتداي ترم از دفتر گروه دريافت نمايند و تداخل آن را با ساير وظايف آموزشي و پژوهشي خود بررسي و موارد را به دفتر گروه اطلاع دهند.

دانشجويان در ترمي که منتهي به دفاع آنان باشد با صلاحديد مديرگروه مي توانند تدريس نداشته باشند.

صدور گواهي تسويه حساب آموزشي با گروه توسط مدير گروه براي اخذ مجوز دفاع ضرورت دارد. دانشجوياني که بدهي آموزشي به گروه داشته باشند قبل از فراغت از تحصيل بايد نسبت به انجام آن اقدام نمايند.