دانشجويان گروه

در رشته اتاق عمل:

در دو مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مجموعا 100 نفر دانشجو وجود دارد که هر سال در یک نوبت در نیمسال دوم (بهمن ماه) پذیرش می شود در حال حاضر در ترم های 1 و 3و 5و7پیوسته وترم 3ناپیوسته در حال تحصیلند.


فارغ التحصیلان:

از سال 1359 سالیانه حدود 20 دانشجو کاردان اتاق عمل فارغ التحصیل شدند. از سال 1387 تا کنون در مقطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته ي اتاق عمل اقدام به پذيرش دانشجو شده است.از سال 1389 سالیانه حدود 20 دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته و از سال 1391 حدود 25 دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته تا به امروز از دانشکده پرستاری و مامایی مشهد فارغ التحصیل شده اند.

در رشته هوشبری:

در دو مقطع کارشناسی پیوسته و نا پیوسته مجموعا 102 دانشجو وجود دارد که هر سال در یک نوبت نیمسال مهر ماه پذیرش شده ودر حال حاضر در ترم های 4و 6و 8 پیوسته و ترم 4ناپیوسته در حال تحصیلند.


فارغ التحصیلان:

از سال 1366 سالیانه حدود 20 دانشجو کاردان هوشبری فارغ التحصیل شدند. از سال 1387 تا کنون در مقطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته ي هوشبری اقدام به پذيرش دانشجو شده است.از سال 1389 سالیانه حدود 20 دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته و از سال 1391 حدود 25 دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته تا به امروز از دانشکده پرستاری و مامایی مشهد فارغ التحصیل شده اند.