طرح درس ها

         
  براي دريافت طرح درس اساتيد، در اين قسمت روي نام هر يک از اساتيد کليک کنيد.  
         

جناب آقاي ذکا

کارآموزي بيهوشي 4

سرکار خانم دکتر محسن پور

مراقبت هاي تکنولوژي جراحي گوارش و غدد

مراقبت هاي تکنولوژي جراحي توراکس

 کارآموزي تکنيک اتاق عمل 2