فعاليت هاي پژوهشي گروه

وابستگي سازماني گروه اتاق عمل و هوشبري :

گروه اتاق عمل و هوشبري، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران

Department of Operating Room and Anesthesia, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

کتاب ها

اعضاي هيئت علمي گروه اتاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي مشهد، کتاب هايي براي بهره بردن دانشجويان تاليف و ترجمه نموده اند. در ادامه مطلب اين کتاب ها به صورت مختصر معرفي مي گردد. ادامه مطلب ...

مقالات

يکي از رسالت هاي هر عضو هيئت علمي انجام تحقيقات و به روز نگهداشتن اطلاعات خود و تدريس جديدترين اطلاعات به دانشجويان است. اعضاي گروه اتاق عمل و هوشبري دانشگاه علوم پزشکي مشهد، در راستاي اين رسالت، همواره به انجام اين تحقيقات و چاپ نتايج آنها براي بهره برداري همه ذينفعان از اين پژوهش ها مي پردازند. مقالات چاپ شده توسط اين اساتيد در رزومه هر يک از آنها در قسمت معرفي گروه ارائه شده است.

طرح هاي تحقيقاتي

مقالات چاپ شده توسط اساتيد و دانشجويان گروه اتاق عمل و هوشبري، حاصل طرح هاي مصوبي هستند که بعد از بررسي همه جانبه، در کميته هاي پژوهشي و اخلاق دانشگاه مجوز انجام گرفته اند. طرح هاي پژوهشي مبتني بر اولويت هاي تحقيقاتي دانشگاه هستند و در رزومه اعضاي هيئت علمي به آنها اشاره شده است.